Výberové konanie na riaditeľa CVČ

Mesto Krupina vypisuje v zmysle § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme

VÝBEROVÉ KONANIE
na obsadenie funkcie
riaditeľa Centra voľného času v Krupine

Kvalifikačné predpoklady:

uchádzač musí spĺňať požadovaný stupeň vzdelania študijného odboru pre uvedený druh školského zariadenia v zmysle zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle § 1 ods.1 vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov - príloha č. 1. Časť XIII.
najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky alebo jej náhrady
ovládanie štátneho jazyka
Iné kritériá a požiadavky:

bezúhonnosť,
zdravotná spôsobilosť,
organizačné a riadiace schopnosti,
znalosť školskej legislatívy,
znalosť v oblasti pracovnoprávnych a ekonomických vzťahov,
práca s PC / práca s internetom, Excel, Word /,
osobnostné a morálne predpoklady,
komunikatívnosť, spoľahlivosť, zodpovednosť.
Zoznam požadovaných dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

prihláška do výberového konania,
doklad o preukázaní zdravotnej spôsobilosti ( duševná spôsobilosť a telesná spôsobilosť ),
profesijný životopis,
overené kópie dokladov o vzdelaní
doklad o bezúhonnosti – výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace,
potvrdenie o odbornej a pedagogickej praxi,
návrh koncepcie rozvoja centra voľného času,
súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Prihlášky s dokladmi v zalepenej obálke zasielajte, alebo osobne doručte v termíne do 12.02.2014 do 16.00 hod. na adresu:

Mestský úrad Krupina
Svätotrojičné nám. č. 4
963 01 Krupina

Obálku označte: "Výberové konanie – Centrum voľného času, Krupina - Neotvárať"

Termín a miesto výberového konania oznámi vyhlasovateľ uchádzačom spĺňajúcim požadované predpoklady najmenej 7 dní pred jeho konaním.

V Krupine, 20. januára 2014

Ing. Radoslav Vazan
primátor mesta