Úspešný projekt

Mesto Dudince bolo prostredníctvom MsP Dudince s.r.o. úspešné pri podávaní projektu: Triedený zber komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Z operačného programu Kvalita životného prostredia získalo finančné prostriedky vo výške 927 690,87 €. Vybudovanie kompostárne s kapacitou 1 200 t/rok prispeje aj k modernizácii technickej vybavenosti. Nová technická vybavenosť : kolesový malotraktor s čelným nakladačom a príslušenstvom, náves s nosnosťou 5 t, štiepkovač, kontajnerový nosič, 6 ks uzatvárateľných kontajnerov s obj. 7m3, zberné nádoby pre domácnosti 120 l. Zvýšenie triedenia komunálneho, objemového a stavebného odpadu o 1 130 t/rok na zbernom dvore by malo postupne viesť k zníženiu ceny poplatkov za vývoz odpadu fyzických a právnických osôb. Je preto v záujme všetkých prispieť k zlepšeniu životného prostredia v meste.