Šimon Kohút získal 3. miesto

V histórii niekoľko desiatok rokov nazad, tak ako sa špecializovali stredné odborné školy, vznikali aj súťaže z jednotlivých študijných odborov a predmetov. Tieto mali do roku 1977 spoločný názov a volali sa "Súťaže technickej tvorivosti mládeže". Zastrešovali všetky technické odbory a predmety a od roku 1978 sa zmenili na súťaž "Stredoškolská odborná činnosť". Súťaže boli založené na princípe voľného výberu určitej témy súťažiacim, ktorú prakticky alebo teoreticky spracoval do ucelenej práce a tú potom obhajoval pred príslušnou porotou. Chýbali teda technické súťaže charakteru podobného olympiádam, kde všetci súťažiaci príslušného postupového kola riešili rovnakú úlohu a podľa počtu získaných bodov sa určilo poradie. Takto sa začala prvým ročníkom v školskom roku 1984/85 odvíjať história súťaží ZENIT na Slovensku. O 15 rokov neskôr boli dve súťaže doplnené o tretiu, a to strojárstvo, v dôsledku čoho ZENIT pokrýva v plnom rozsahu nový rýchlo sa rozvíjajúci vedecko-technický segment pod spoločným názvom mechatronika. Súťaž je určená žiakom stredných škôl. Zámerom je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. V nemalej miere tiež prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov.
Súťaž je organizovaná formou postupových kôl cez školské, krajské a končí sa celoštátnym kolom. Výsledky súťažiacich hodnotia trojčlenné až päťčlenné odborné hodnotiace komisie zložené z učiteľov stredných a vysokých škôl, organizácií v priamej pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, vedeckých pracovníkov a ďalších odborníkov z praxe. Súťaž prebieha v troch samostatných sekciách - v programovaní, elektronike a strojárstve. Zdroj: https://zenit.edu.sk/
V školskom roku 2015/2016 sa Celoslovenské kolo súťaže ZENIT konalo v Spojenej škole Prešov. Strednú odbornú školu obchodu a služieb v Krupine a BBSK, reprezentoval Šimon Kohút, žiak 3. ročníka odboru mechanik strojov a zariadení. Šimon si v konkurencii súťažiacich z celého Slovenska  počínal úspešne a vo svojej kategórii B2 sa umiestnil na 3. mieste. Pre našu školu  je to úspech, ktorý je dôkazom kvality prípravy našich žiakov aj v strojárskych odboroch. Šimona na súťaž pripravoval majster OV  Bc. Ján  Brodniansky, obidvom za  úspešné reprezentovanie  školy a BBSK ďakujem a srdečne blahoželám k úspechu. Verím, že Šimon ešte nepovedal posledné slovo v súťažiach a v budúcnosti bude stáť aj na najvyššom stupienku pre víťazov.
Mgr. Anna Borbuliaková, riaditeľka SOŠOaS Krupina