Krupinčania sú sledovaní?

Pri malej prechádzke centrom Krupiny od Svätotrojičného námestia po „ Malý rínok“  s priľahlými uličkami sme napočítali viac ako dvadsať kamier na rohoch budov, na domoch a bankách, na verejnom osvetlení,  v obchodoch boli umiestnené v interiéri.  S rastúcim počtom kamier sa oprávnene vynára otázka, kde všade môžeme byť  „zaznamenaní ", keď nič netušiaci kráčame po ulici. Sú nakrútené naše stretnutia so známymi, priateľmi, ako aj iné aktivity, ktoré v zóne dosahu kamier vykonávame. Na Slovensku tieto situácie upravuje zákon č. 428/2002 Z. z. - Zákon o ochrane osobných údajov.

Medzi osobné údaje patria aj údaje, ktoré nasníma bezpečnostná kamera. Podľa zákona č. 428/2002 Z. z.,  priestor prístupný verejnosti je možné monitorovať (video, alebo audio záznamom) len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo odhaľovania narúšania bezpečnosti štátu. Monitorovaný verejný priestor musí byť označený ako monitorovaný (okrem výnimiek, napríklad banky).  Pri nedeľnej prechádzke Krupinou si všimnite, či priestory, ktoré sú pod „dohľadom kamery“ sú  označené, aby ste vedeli, že sa pohybujete v monitorovanom priestore, a teda napríklad sa nešpárali  v nose alebo zadku – s prepáčením,  to len na odľahčenie. No v prípadoch rôznych vážnych nepríjemných situácií, najmä výtržností v meste s možným tragickým vyústením, zostávajú kamery „slepé“, ako sme už viackrát počuli od Krupinčanov. Zároveň sa pýtajú:  „A načo sú tu tie kamery, na sledovanie slušných ľudí, alebo výtržníkov?

Prevádzkovateľ kamerového systému musí mať vypracovaný bezpečnostný projekt, alebo smernicu, ktorá mu určuje zákonný rámec použitia. Záznamy z kamier môžu byť použité iba na účely trestného konania, alebo konania o priestupkoch.  To znamená, že vlastník záznamu môže záznam poskytnúť iba orgánom činným v trestnom konaní  a to ďalej znamená, že ak v televíznych správach alebo v súkromí  vídame zábery z bezpečnostných kamier, hoci aj amatérske, takmer vždy ide o porušenie vyššie menovaného zákona. Za takéto a iné porušenia (napríklad absencia bezpečnostného projektu/smernice) môže prevádzkovateľovi kamerového systému kontrolný orgán - Úrad pre ochranu osobných údajov uložiť sankciu od 1.659 eur do 331.939 eur. Priestory, ktoré nie sú verejnosti voľne dostupné a nie sú našim vlastným majetkom možno monitorovať iba s písomným súhlasom ich vlastníka.  Môže teda susedov kamerový systém snímať náš pozemok? Odpoveď znie: áno môže, ale len vtedy, ak mu vlastníci pozemku dajú písomný súhlas. Ak  nedáme písomný súhlas, sused náš pozemok, ani vnútro domu - cez jeho okná - monitorovať v žiadnom prípade nemôže. Kamery musia byť natočené tak, aby nenarúšali súkromie obyvateľov iného domu, či pozemku. A ako je to s kúpeľmi a wellness centrami?  V týchto prevádzkach kamery umiestnené byť môžu. Samozrejme, iba  za predpokladu, že je priestor riadne označený a prevádzkovateľ má vypracovaný bezpečnostný projekt/smernicu. Kamery ale v žiadnom prípade nemôžu byť umiestnené v prezliekarňach a na toaletách. Toto isté platí aj pre ostatné verejne prístupné priestory. Ak máte pocit, že sú vaše práva na ochranu súkromia narúšané, môžete podať sťažnosť na orgán dozoru, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov.

-mh-