Bronz zo Sládkovičovej Radvane

Vo štvrtok 5. mája sa uskutočnilo krajské kolo Sládkovičovej Radvane – prednes poézie a prózy. Vyhlasovateľom celoštátnej postupovej súťaže je Národné osvetové centrum z poverenia Ministerstva kultúry SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Základnú školu E.M. Šoltésovej reprezentoval v 2. kategórii Aleš Dendiš zo 6.A triedy.  Svojim prednesom „ Nemám to, čo ostatní“ od Vladislavy Plančíkovej porotu zaujal natoľko, že získal 3.miesto. Žiaka odborne viedli: Mgr. Jana Dendišová a Mgr. Ľubica Milčíková. Sládkovičova Radvaň je krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy detí, mládeže, dospelých recitátorov a divadiel poézie, ktorej víťazi postupujú na celoslovenskú prehliadku Hviezdoslavov Kubín. Významne prispieva k prehĺbeniu literárneho poznania a tvorivosti detí, mládeže i dospelých, pomáha kultivovať materinský jazyk a pestuje vzťah k jazyku a slovu ako umeleckej hodnote. Zároveň poskytuje priestor na vzájomnú konfrontáciu recitátorov a prostredníctvom hodnotiacich seminárov vedených skúsenými lektormi poskytuje možnosť ďalšieho vzdelávania a zdokonaľovania sa pre záujemcov o tento umelecký žáner.

Renáta Sviteková