Výročná členská schôdza MO SRZ

05.04.2011 19:42

Dňa 13.3.2011 zorganizoval výbor MO SRZ Krupina výročnú členskú schôdzu (ďalej VČS), na ktorú pozval všetkých členov organizácie. Zúčastnilo sa jej 227 členov organizácie, čo je celkom slušná účasť. Schôdzu otvoril a prítomných privítal predseda organizácie, pán Karol Roganský. V Skratke oboznámil zúčastnených o programe schôdze. Program bol jednohlasne schválený. Na rad prišli správy po jednotlivých odvetviach. Ako prvý sa ujal opäť predseda a prečítal správu o činnosti organizácie, výboru a zhodnotil situáciu v organizácii. ďalšou správou bola správa o kultúrno športových aktivitách. Tu spomenul najmä organizovanie pretekov v Sebechleboch a rybársky ples. Tieto akcie priniesli nemalé finančné prostriedky do pokladnice organizácie. ďalšou správou, ktorú prečítal bola správa o rozvojových aktivitách. Tu spomenul najmä nutnosť rekonštrukcie chaty v Sebechleboch a zriadenie rozvodov vody v rybochovnom zariadení vo Vajsove. Potom sa slova ujal hlavný hospodár pán Ján Durdík, ktorý prečítal správu o zarybnení, úlovkoch a zarybňovacom pláne. Podotkol najmä skutočnosť, že rok 2010 nebol práve najvhodnejší z hľadiska produkcie a chovu rýb. Taktiež prívalové dažde spôsobili splavenie rýb z priehrad do potokov. Toto sa snažila organizácia nahradiť kúpou 1 Tony K3, čo nás stálo cca 3300 eur z peňazí, ktoré boli odložené na vytváranie rezervného fondu. Potom slovo dostal podpredseda organizácie pán Miroslav Tanuška, ktorý prečítal správu o finančnom hospodárení v organizácii za rok 2010. Podrobne prečítal všetky výdavky a príjmy po strediskách. Na záver svojej správy podal návrh na schválenie rozpočtu na rok 2011. ďalej sa na pódiu kinosály predstavil vedúci rybárskej stráže, pán Róbert Kováč, ktorý zhodnotil prácu RS za rok 2010 a prečítal úlohy, ktoré RS čakajú v roku 2011. Vyzdvihol najmä prísnejšie kontroly RS, ktorá bude operovať za pomoci Policajného zboru SR. Apeloval na prítomných, aby dodržiavali poriadok na lovnom mieste. Ako posledný sa so svojou správou predstavil predseda Kontrolnej komisie pán Zsolt Gyerpál, ktorý oboznámil prítomných s kontrolou účtovných dokladov, správ a pošty, ktorú mala organizácia v roku 2010. Vytkol mierne nedostatky a poprosil výbor aby zjednal nápravu. V programe nasledovala prestávka, ktorú niektorí využili na konzumáciu pripraveného občerstvenia. Po prestávke bol v kinosále premietnutý film, ktorý postrihal a za pomoci pána Drdolu aj natočil. jednalo sa o zarybňovanie a výlovy chovných rybníkov. Ohlasy na film boli pozitívne. členovia mali možnosť vidieť veľkosť a počet nasádzaných rýb a prácu hospodára Pána Jaroslava Guttena pri chove rýb na chovných rybníkoch. Po filme nasledoval diskusia. Za zmienku stojí iba pripomienka pána Ondreja Takáča, ktorý predostrel myšlienku skrátenia doby hájenia po jesennom zarybnení. Odpovede sa zhostil hlavný hospodár pán Ján Durdík, ktorý povedal, že je v tomto období možnosť chytať na revíroch tečúcich. Organizácia sa snažila otvárať revíry tak aby sa minimalizovala doba hájenia rýb. Muselo byť ale prihliadané na dodávky rýb od dodávateľov. Na záver prečítal návrhy uznesení pán Bobák Milan ml. Predseda organizácie dal potom hlasovať o uzneseniach. Tieto boli jednohlasne VČS schválené. Na samý záver sa všetkým poďakoval za účasť predseda pán Roganský a VČS uzavrel. Tajomník, Peter Čulík.