V dozornom výbore Divadelného odboru Matice slovenskej má zastúpenie i Krupina

29.05.2011 15:17

Divadelný ochotníci na Slovensku majú svoju históriu. Začali ju písať v jeden augustový deň pred 181 rokmi v Liptovskom Mikuláši. V roku 1830 národovec, zanietený ochotník Gašpar Fejérpataky – Belopotocký s pár nadšencami sa postavili na javisko aby zahrali hru Jána Chalupku, Kocúrkovo. Od tých čias sa po našich mestách a dedinách každoročne v hostincoch, kultúrnych domoch, ale aj v súkromí stretávali ľudia, ochotníci ktorí vdýchli postavám a hrám život.

Na tradície týchto ochotníkov nadviazalo v tridsiatych rokoch minulého storočia Ústredie divadelných ochotníkov Slovenska (ÚSOD), neskôr koncom šesťdesiatych rokoch na túto činnosť nadviazalo Združenie divadelných ochotníkov Slovenska (ZDOS), ktoré sa prihlásilo v roku 1993 k spolupráci s Maticou slovenskou a toto deklarovalo aj vo svojich stanovách. V tomto období nezastupiteľnú úlohu hral tajomník ZDOS-u Stanislav Chren. On vykonával organizačnú prácu stmeľoval divadelných ochotníkov. Jeho smrťou činnosť ochabla a neskôr sa v dobre začatej práci nepokračovalo. V Matici slovenskej si dobre uvedomovali vákuum ktoré tu vzniklo, uvedomoval si to aj bývalý riaditeľ Členského ústredia MS, Mgr. Daniel Zemančík, ktorý sa rozhodol konať.
Bol zvolaný seminár divadelníkov do Hrušova kde boli načrtnuté určité východiská pre oživotvorenie Divadelného odboru MS. Zišli sa tu divadelníci z Hontu, Horehronia, Gemera z Liptova, ktorí sa zamýšľali nad ďalším smerovaním ochotníckeho divadla. Bolo rozhodnuté obnoviť Divadelný odbor na nových základoch. Pracovník Domu MS v Liptovskom Mikuláši Peter Vrlík, vychádzajúc zo starých stanov ZDOS-u, urobil náčrt nových stanov, po vzájomnej konzultácii s riaditeľom ČÚ MS Mgr. Zemančíkom bol návrh stanov vypracovaný a boli  oslovení riaditelia Domov MS na Slovensku, aby vo svojom okolí informovali o oživotvorení Divadelného odboru MS.
Dňa 29. apríla 2011 v popoludňajších hodinách sa v Dome MS v Liptovskom Mikuláši sa konalo oživotvorujúce  Valné zhromaždenie Divadelného odboru MS. Valného zhromaždenia sa zúčastnili divadelníci z Krupiny, Martina, Hrušova, Trebišova a z Liptova. Zhromaždenie viedol Mgr. Daniel Zemančík. Pracovné predsedníctvo tvorili Mgr. Zemančík, Mgr. Môcová a Ing. Lukáč. Potom boli zvolené jednotlivé komisie. S dôvodovou správou vystúpil Peter Vrlík, zamestnanec DMS v Liptovskom Mikuláši a organizačný vedúci Matičnej divadelnej scény. Priblížil krátku históriu Divadelného odboru a potom priblížil hlavné ciele tohto záujmového odboru. Uviedol, že DO MS by mal združovať divadelných ochotníkov, ktorí by rozvíjali všetky divadelné aktivity a umelecký prednes, ako aj priaznivcov, teoretikov, podporovateľov divadla. Združoval by súbory aj jednotlivcov na základe spoločných záujmov a pomáhal by rozvoju slovenského ochotníckeho divadla. Divadelný odbor MS by pomáhal organizovať súťaže a festivaly, vzdelával by ochotníkov formou seminárov, na ktorých by prednášali poprední teatrológovia, scénografi, režiséri, scenáristi, vydával by pôvodnú dramatickú tvorbu, venoval by pozornosť slovenským divadelným ochotníkom v zahraničí. Po vystúpení Petra Vrlíka predniesol predseda mandátovej komisie PhDr. Fejko správa komisie kde sa konštatovalo, že VZ DO MS sa zúčastnilo 22 zástupcov divadelníkov. Nasledovala rozprava k dôvodovej správe, k návrhu stanov. Na úvod rozpravy vystúpil nestor slovenských divadelných ochotníkov významný činiteľ ZDOS-u, Karol Komandera, ktorý priblížil genézu tohto združenia a stotožnil sa so správou prednesenou P. Vrlíkom. Na neho nadviazal s príhovorom zástupca divadelníkov z Krupiny, Stanislav Siebenstich. Upozornil na vznik občianskych združení ktoré zastrešujú divadelníkov, také združenie je Krupina- Detva- Zvolen. Zástupca liptovských divadelníkov Mgr. Ing. Andrej Opálený položil otázku, čo vznik DO MS prinesie, aké s toho budú mať členovia výhody. Odpovedal mu na to Mgr. Zemančík. Zástupca divadelníkov z Hrušova Ján Brloš a zástupca divadelníkov od Trebišova z Plechotic, Jozef Novák privítali oživotvorenie DO MS, ale skonštatovali, že zatiaľ treba hľadať spôsoby, ako osloviť ostatných ochotníkov na Slovensku, musíme si začať budovať vážnosť medzi divadelníkmi. Režisér matičnej divadelnej ochotníckej scény v Liptovskom Mikuláši Mgr. Hižnay privítal, že odbor chce nadviazať na všetko to dobré čo sa tu v minulosti urobilo. Peter Vrlík v diskusii pripomenul, že nás čaká mravenčia práca, lebo divadelníci za nami neprídu, pokiaľ neprídeme my k ním. Záverom Mgr. Art. Tibor Kubička zo Slovenského komorného divadla v Martine poznamenal, že návrh stanov je dobrý, treba im dať jazykovú korektúru. Marek Nemec spresnil  adresu Divadelného odboru. Potom sa uskutočnili voľby výboru DO MS.

Výbor bude pracovať v tomto zložení: Mgr. Marián Lacko (Rimavská Sobota) – predseda, Peter Vrlík (Liptovský Mikuláš) – tajomník, Mgr. art. Tibor Kubička (Martin), Anna Brlošová (Hrušov), Mgr. Ing. Andrej Opálený (Jakubovany, okr. L. Mikuláš).

Dozorný výbor bude pracovať v tomto zložení: Stanislav Siebenstich (Krupina), predseda, Branislav Kohút (Martin), Jozef Novák (Plechotice, okr. Trebišov).


Potom predsedníčka návrhovej komisie Mgr. Môcová predniesla Návrh na uznesenie. Všetky návrhy boli prijaté  a VZ Divadelného odboru MS Mgr. Zemančík ukončil.
Teraz len môžeme dúfať, že oživotvorený nový záujmový odbor MS bude rozvíjať svoju činnosť a zaplní prázdne miesto v organizovanom divadelnom ochotníctve na Slovensku. Bude to dlhá cesta, možno sa vyskytnú aj prekážky, ale chuť pracovať, združovať sa nechýba a kde je oduševnenie pre vec, tam sa dielo podarí.