Úspešný projekt

16.02.2011 18:31

Mesto Krupina realizovalo od 1. apríla 2009 do konca februára tohto roku projekt Terénna sociálna práca v meste Krupina, ktorý bol podporený nenávratným finančným príspevkom vo výške 30 927,27 €.

 

Základné informácie o projekte

Názov prijímateľa: Mesto Krupina

Názov projektu: Terénna sociálna práca v meste Krupina

Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Miesto realizácie projektu: Mesto Krupina

                                            Okres Krupina

                                            Banskobystrický samosprávny kraj

Trvanie projektu: 01. 04. 2009 – 28. 02. 2011

Výška nenávratného finančného príspevku: 30.927,27 EUR

                                                                

Ciele projektu:

 1. Pozitívne ovplyvňovať psychický, fyzický a sociálny vývin členov komunity formou osobitnej pomoci.
 2. Zníženie sociálnej deprivácie prostredníctvom sociálnej práce v prirodzenom rodinnom prostredí
 3. Zlepšenie sociálnej situácie jednotlivcov, rodín a komunity so zameraním na zvýšenie ich aktivity a schopnosti prebrania zodpovednosti za riešenie svojej situácie
 4. Začlenenie sociálne vylúčených osôb do spoločnosti s ohľadom na ich špecifické potreby formou sociálnej práce.
 5. Riešenie krízových situácií v rodine a predchádzanie ich vzniku s cieľom zabezpečenia riadneho sociálneho, psychického a fyzického vývoja detí a mládeže.
 6. Starostlivosť o dlhodobo nezamestnaných členov komunity a zvýšenie ich schopnosti zamestnať sa.

Hlavné zrealizované aktivity projektu:

1. Práca terénneho sociálneho pracovníka zameraná najmä na:

 • vyhľadávanie sociálne vylúčených osôb, ktoré nedokážu samostatne riešiť svoje sociálne problémy a nadväzovanie kontaktov s nimi,
 • získavanie potrebných údajov o spôsobe života vylúčenej komunity,
 • vyhľadávanie riešení pre jednotlivcov a rodiny odkázané na pomoc v sociálnej oblasti,
 • poskytovanie sociálneho poradenstva pri osobných problémoch, krízová intervencia v ťažkých životných situáciách,
 • podpora a posilňovanie sebavedomia a zodpovednosti členov komunity za svoj život,
 • poskytovanie individuálnych aj skupinových konzultácií s odporúčaním klienta na konkrétne inštitúcie, v prípade potreby tiež sprevádzanie klienta na jednania,
 • spolupráca a sprostredkovanie informácií medzi klientmi a miestnymi inštitúciami (MsÚ, UPSVaR, ŠZŠ, zdravotné zariadenia, sociálne zariadenia a pod.),
 • samostatné vedenie dokumentácie súvisiacej s výkonom svojej práce (dokumentácia klientov, pracovný výkaz, terénny denník, mesačné správy o svojej činnosti),
 • mapovanie lokality – zber demografických údajov, analýza potrieb lokality a určenie cieľov svojej práce v dlhodobejšom horizonte,
 • koordinácia všetkých svojich aktivít s vedením samosprávy a ostatnými zainteresovanými verejnými a neziskovými inštitúciami.

2. Práca asistenta terénneho sociálneho pracovníka zameraná na

 • pomoc terénnemu sociálnemu pracovníkovi pri výkone jeho práce. Asistent vykonáva odborne nenáročné úkony predovšetkým v pomoci klientom s vyplňovaním tlačív, sprevádzaní klienta a prípravy stretnutí s rodinami klientov.

Cieľové skupiny:

Osoby ohrozené sociálnym vylúčením (rómska komunita, dlhodobo nezamestnaní, osoby v hmotnej núdzi, deti vracajúce sa z detských domovov, osoby vracajúce sa z výkonu trestu, zdravotne ťažko postihnutí, osoby bez domova, rizikové skupiny detí a mládeže)

Dosiahnuté hlavné výsledky:

 • zvýšenie kvality bývania MRK (osídlenie Červená Hora)
 • pomoc a poradenstvo pri uplatnení sa na pracovnom trhu
 • pomoc a poradenstvo pri osobných problémoch jednotlivcom a rodinám 
 • hmotná pomoc rodinám odkázaným na sociálnu pomoc
 • zvýšenie právneho vedomia klientov
 • realizácia voľnočasových aktivít pre rómske deti
 • poradenstvo a asistencia pri riešení intervencií zapríčinených rodovou nerovnosťou
 • sprostredkovanie odborných lekárskych vyšetrení pre klientov
 • spolupráca a miestnymi inštitúciami   

Spolupráca s partnermi v rámci projektu:

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie Veľký Krtíš a Krupina

Nemocničná 3/4

990 01 Veľký Krtíš

Kontaktné údaje prijímateľa: Mesto Krupina

                                                Svätotrojičné námestie 4/4

                                                963 01 Krupina

                                                Tel.: 045/555 03 28

                                                Fax.: 045/555 03 25

                                                                 alaksova@krupina.sk

                                                                 www.krupina.sk

 

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia“

 

www.esf.gov.sk                                                                                        www.fsr.gov.sk