Úspech gymnazistov

02.04.2012 16:55

V Banskej Bystrici sa 30. marca uskutočnilo krajské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti, ktorého sa zúčastnili aj študenti GAS Krupina. Zo školského kola postúpilo 5 súťažných prác v štyroch súťažných odboroch.

Problematika voľného času:
Margaréta Pavlovová (3.A.) - Festival Atmostéra

Zdravotníctvo:
Kristína Bučíková (septima) – Očkovanie

Chémia, potravinársto:
Zuzana Smutná (3. A.) - Mydlo a jeho domáca výroba

Pedagogika, psychológia, sociológia:
Kristína Kružicová, Miroslava Pillerová (septima) - Reč tela
Veronika Pántiková, Kristína Labudová (3. A.) – Stres

Všetky práce boli vypracované na profesionálnej úrovni pod vedením RNDr. Ivety Slobodovej, ktorá bola aj konzultantkou pre tri práce. Pre práce v odbore Pedagogika, psychológia, sociológia bola konzultantku Mgr. Miroslava Uličná. Patrí im veľká vďaka za ich ochotu, pomoc, čas a trpezlivosť. Vďaka všetkých riešiteliek za pomoc pri ich prácach patrí aj ich rodine, priateľom a vedeniu školy. Ďalej starostovi Hontianskych Nemiec, PaedDr. Jozefovi Nemcovi, lekárovi pre deti a dorast MUDr. Olejovi a domácim výrobcom mydla z Dobrej Nivy, Jekaterine Alexejeve a Ivanovi Čitárimu.

Výsledky krajského kola znamenali pre našu školu veľký úspech. Margaréta Pavlovová a Kristína Bučíková vo svojich odboroch získali 1. miesto a postúpili na celoslovenské kolo, ktoré sa uskutoční v Piešťanoch. Okrem toho Zuzana Smutná obsadila 3. miesto. Uznanie si zaslúžia aj študentky, ktoré sa so svojimi prácami medzi víťazmi neumiestnili.

Na vypracovanie prác a prípravu na obhajobu všetky študentky vynaložili niekoľkomesačnú prácu. Pri nej im bola stále nápomocná RNDr. Iveta Slobodová, ktorá bola ochotná kedykoľvek a s čímkoľvek pomôcť, poradiť, podporiť. Riešiteľkám pomáhala od samotných začiatkov až po posledné chvíle v súťaži. Usmerňovala ich, poradila a pomohla. Za toto všetko je patrí nielen obrovská vďaka, ale aj obdiv.

Zuzana Smutná, 3.A GAS Krupina