Sociálny projekt v Hontianskych Moravciach

12.03.2011 20:40

Obec Hontianske Moravce získala na realizáciu projektu: Rozvoj služieb starostlivosti o sociálne ohrozené osoby  v Obci Hontianske Moravce z Fondu sociálneho rozvoja, operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os č. 2 Podpora sociálnej inklúzie, nenávratný finančný príspevok vo výške 32 706,63 EUR na obdobie od 1.05.2009 do 31.03.2011. Cieľovou skupinou, užívateľmi projektu bola predovšetkým marginalizovaná rómska komunita, nezamestnaní občania, občania so ZŤP a seniori, deti a mladí dospelí. Počas realizácie projektu terénna sociálna pracovníčka a jej 1 asistentka poskytovali sociálne poradenstvo, konzultácie, sprevádzanie a inú adresnú pomoc klientom v nepriaznivej sociálnej situácii a v nezamestnanosti, pomáhali pri efektívnom využívaní dávok, uplatnení na trhu práce a hospodárení s finančnými prostriedkami, monitorovali dochádzku do školy a podnecovali záujem o vzdelanie i po ukončení základnej školy. V oblasti zdravia, bolo poskytované poradenstvo v oblasti hygieny, starostlivosti o maloleté deti a novorodencov, sledovali dodržiavanie pravidelných lekárskych prehliadok a očkovaní. V rámci predchádzania chudobe v marginalizovanej rómskej komunite sa robila osveta v oblasti čerpania pôžičiek, splátkové kalendáre pre klientov a efektívna komunikácia s exekútorskými úradmi. V prirodzenom prostredí klienta sociálne pracovníčky motivovali jednotlivcov k aktívnemu prístupu pri riešení svojej sociálnej situácie, spolupracovali s inštitúciami z oblasti samosprávy, štátnej správy, tretím sektorom, v prípade potreby zabezpečovali klientom doprovod  a sprevádzanie, zlepšovali občianske povedomie. Vzťah s našimi klientmi je založený na dôvere a rovnocennom postavení. Sami klienti vidia veľký prínos v terénnej sociálnej práci a často je práve terénny sociálny pracovník prvým a jediným kontaktom pri riešení jeho problému. ________________________________________________________________________

Riadiaci orgán zodpovedný za realizáciu projektu je MPSVR www.employment.gov.sk),

sprostredkovateľský orgán pod riadiacim orgánom je FSR (www.fsr.gov.sk).