Sestry Vincentky v Krupine

25.09.2013 19:21

Otázka pre Petru, sestru predstavenú:  Ako vnímate Vašu misiu vo farnosti Krupina?
„V našom meste vidíme ľudí, ktorí blúdia i hľadajú, strácajú smer i cieľ. Hodnoty, ktoré napĺňajú život sa vytrácajú...Sú tu však mnohí, vekom mladí i starší, čo cítia v sebe intenzívnu túžbu po pravom šťastí a vedia rozlíšiť „plevy od zrna“. Preto hľadajú, bojujú a nevzdávajú sa. Sme tu pre jedných i druhých. Do našich modlitieb vkladáme celú našu farnosť a každého obyvateľa. Záleží nám na každom človeku.“
Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul je v súčasnosti na celom svete asi 17.000. Pracujú v mnohých krajinách sveta a ich ústredný dom je vo Francúzsku, v Paríži, na rue du Bac. Táto Spoločnosť apoštolského života bola založená v roku 1633 vo Francúzsku v Paríži. Jej službou je pomoc ľuďom trpiacim duchovnou a telesnou biedou. Zakladateľmi sú sv. Vincent de Paul (1581 – 1660) a sv. Lujza de Marillac (1591- 1660). Darmo by sa chcela ktorákoľvek spoločnosť pýšiť tým aká je silná, je len taká silná ako je jej najslabšie ohnivko, a to je chudoba. Prvé sestry vyučovali chudobné deti, navštevovali opustených starých ľudí v ich domoch, starali sa o siroty, no zakladatelia ich posielali aj na bojiská k raneným vojakom, ku galejníkom, k väzňom a do nemocníc. Dcéry kresťanskej lásky sa podľa príkladu svojho Zakladateľa snažia nájsť prístup k človeku, pomáhať mu v jeho potrebách a problémoch, kráčať spolu s ním týmto životom a pritom smerovať k Bohu. Vo svojich komunitách žijú sestry jednoduchým spôsobom života, podobného tým, ktorým slúžia. Zdrojom sily pre ich službu je Eucharistia, rozjímanie, vzájomná deľba, neustála snaha o pokoru, jednoduchosť a láska k blížnemu. Sestry majú veľkú úctu k Panne Márii, ktorá im v histórii už viackrát preukázala svoju priazeň zjaveniami, darovaním Zázračnej medaily, Zeleného škapuliara a hlavne neustálou ochranou a materinskou pomocou. Podľa jej priania sa sestry venujú mládeži, najmä v Združení mariánskej mládeže. Panna Mária a svätý Vincent nás učia uvažovať o Bohu a slúžiť mu v blížnych. Slovenských dcér kresťanskej lásky je asi 300 sestier pracujúcich na Slovensku, v Čechách, na Ukrajine a na Sibíri. Slúžia starým ľuďom, starým sestrám a kňazom, seminaristom, telesne a mentálne postihnutým deťom, slobodným matkám, chorým v nemocniciach, deťom na základných školách i v škôlke, veriacim vo farnostiach, bezdomovcom, utečencom i väzňom. V našom meste začali rehoľné sestry svoju blahodarnú činnosť v roku 1935, v čase pôsobenia starostu, farára Leonarda Sliačana, rodáka z Černovej. V krupinskej farnosti ich bolo vtedy osem. Od 1. októbra 1935 bola v Krupine zriadená detská opatrovňa pod starostlivým vedením  Dcér Božskej lásky pre deti od troch do šiestich rokov bez rozdielu náboženstva. Napríklad v školskom  roku 1943- 44 bolo v detskej opatrovni zapísaných 58 detí, o ktoré sa starali dve odborne vyškolené sestry – Dcéry Božej Lásky. Učebňa bola umiestnená v Kláštore sestier na Sládkovičovej ulici. Okrem opatrovne pre deti (škôlky) spravovali sestry aj mestský chudobinec a starobinec. Po pätnástich rokoch bola ich charitatívna  a pedagogická práca v našej farnosti násilne prerušená  ľavicovou Komunistickou stranou Československa. Trvalo takmer 60 rokov pokiaľ sa podarilo prinavrátiť do nášho mesta charitatívnu pomoc sestier.
V súčasnosti pôsobia v našej farnosti a meste tri sestry – Dcéry kresťanskej lásky. Ich hlavnou náplňou činnosti je služba v Domove sociálnych služieb Nádej a výpomoc vo farnosti. Dve sestry pracujú na plný úväzok v DSS Nádej ako opatrovateľky. Okrem telesnej opatrovateľskej služby, ktorú im poskytujú, slúžia im duchovne. Pravidelne raz v týždni sa s klientmi domova stretávajú na modlitbách, pri bohoslužbe slova a podávaní svätého prijímania. Podľa aktuálnej potreby sestry bdejú nad duchovnými potrebami chorých, pripravujú ich na prijatie sviatosti pomazania chorých a zabezpečujú príchod kňaza k umierajúcim. Pri ich službe sa im usilujú prejavovať lásku, po ktorej najviac túžia. Jedna sestra je vyčlenená na službu kňazom vo farnosti. Pomáha na fare a v kostole. Pravidelne každú nedeľu prináša Eucharistiu chorým a prestárlym ľuďom do ich príbytkov, kde ich povzbudí krátkou katechézou, alebo im sprostredkuje Božiu lásku svojou prítomnosťou. Taktiež prináša eucharistického Krista každý týždeň do ďalších zariadení DD v meste. V starostlivosti sestier sú rôzne aktivity spojené s praktickým chodom farskej budovy.  Slúžia vo farnosti aj ako mimoriadni rozdávatelia svätého prijímania. V spolupráci s členkami Spolku kresťanskej lásky sa angažujú v charitatívnej zbierke Boj proti hladu na celom Slovensku konanej v mesiaci september.
Vincent de Paul sa narodil 24. apríla 1581 v Pouy vo Francúzsku ako tretie zo šiestich detí sedliackej rodiny. Charakterové črty rodiska ho ovplyvnili na celý život: rozhodný temperament, humor, dynamizmus, prirodzený zmysel pre realitu, sedliacka múdrosť... Ako štrnásťročný začal študovať v Daxe, neskôr prešiel na teologické štúdiá v Toulouse. Vo svojich devätnástich rokoch, 23. septembra 1600, bol vysvätený za kňaza. Svoje kňazské povolanie prežíval po celý život s opravdivou vrúcnosťou srdca i duše. Bol zbožný, plný viery, nadšenia a horlivosti, takže sa od neho mnohí učili a ešte stále učia.Vincent de Paul, veľký dobrodinec chudobných, takmer celý život pracoval pre nich: zbieral nájdené a opustené deti, ošetroval chorých, ranených, väzňov, vyučoval nevedomých a slúžil všetkým, ktorí sa nachádzali či už v materiálnej alebo duchovnej biede. Pre neho bol Boh tak isto prítomný v modlitbe, ako aj v chudobnom. Svätý Vincent de Paul nás svojím príkladom povzbudzuje k vytváraniu opravdivých medziľudských vzťahov, k vypočutiu potrieb a túžob druhých. Táto osobitná pozornosť, ktorá je zároveň láskavá i reálna, je často pre toho, kto ju prijíma, začiatkom povýšenia jeho ľudskej dôstojnosti. Svätý Vincent nás vyzýva prijímať druhých takých, akí sú, hľadať ich tam, kde sú a znížiť sa natoľko, aby nás dokázali prijať. Vincent de Paul zomrel 27. septembra 1660 v Paríži; ale zostáva: „moderný“ pre každú dobu, lebo pobáda človeka, aby svojou prítomnosťou vo svete, podľa príkladu Ježiša Krista, sprítomňoval ľuďom Božiu lásku; považovaný za Otca chudobných. Bol vyhlásený za patróna kresťanských charitatívnych diel.

Miroslava Hanuliaková
 

Naše Vincentky

Táto fotogaléria je prázdna.