Povinné zaevidovanie vozidiel, ktoré nepodliehali evidencii

15.04.2012 13:26

Novela zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách, ktorá začala platiť od 1. septembra 2009 stanovuje, že všetky vozidlá kategórie L, M, N, O, T, C, R, Ps a Ls (vrátane všetkých motocyklov, traktorov, pracovných strojov samohybných, snežných skútrov a podobne), ktoré neboli prihlásené do evidencie vozidiel a mali vydané technické osvedčenie vozidla, musia byť do konca roka 2012 prihlásené do evidencie vozidiel pokiaľ sa majú prevádzkovať v cestnej premávke po 1. januári 2013 [§ 112b ods. 2 zákona č. 725/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov]. Prevádzkovateľ takéhoto vozidla si na príslušnom obvodnom úrade pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie musí požiadať o vydanie osvedčenia o evidencii časti II.
Žiadosť o vydanie osvedčenia o evidencii časti II musí obsahovať
a)    identifikačné údaje o žiadateľovi, a to,

1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,

2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,

b)    identifikačné údaje o vozidle, a to

1. značku vozidla,

2. obchodný názov vozidla,

3. typ vozidla (jeho variant alebo verziu variantu typu),

4. druh vozidla,

5. kategóriu vozidla,

6. obchodné meno výrobcu vozidla,

7. identifikačné číslo vozidla VIN.

Prílohou k žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii časti II sú
a)    technické osvedčenie vozidla,

b)    odborný posudok o kontrole originality vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,

c)    platný protokol o technickej kontrole vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní,

d)    platný protokol o emisnej kontrole motorového vozidla s výsledkom hodnotenia spôsobilé na premávku na pozemných komunikáciách nie starší ako 15 dní; predkladá sa len v prípade vozidiel kategórie M, N a T.

Osvedčenie o evidencii časť II možno vydať iba vozidlu, ktorému bolo udelené typové schválenie ES, typové schválenie alebo iné schválenie na prevádzku v premávke na pozemných komunikáciách v Slovenskej republike a malo vydané technické osvedčenie vozidla.
Ak jednotlivé vozidlo nebolo vybavené miestom na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom s požadovaným osvetlením, prevádzkovateľ vozidla je povinný splniť ustanovené technické požiadavky na umiestnenie zadnej tabuľky s evidenčným číslom a technické požiadavky na osvetlenie miesta zadnej tabuľky s evidenčným číslom, a to ešte pred vydaním rozhodnutia o vydaní osvedčenia o evidencii časti II jednotlivému vozidlu.

Vzor žiadosti o vydanie osvedčenia o evidencii časť II
Až po vydaní osvedčenia o evidencii časť II obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, si prevádzkovateľ vozidla požiada na orgáne Policajného zboru o prihlásenie vozidla do evidencie vozidiel, kde mu bude pridelené evidenčné číslo vozidla spolu s tabuľkou s evidenčným číslom a bude mu vydané osvedčenie o evidencii časť I.


Výhody povinného zaevidovania vozidiel (ešte skôr ako pred koncom roka 2012):

- vozidlá budú rýchlo a hneď identifikovateľné,

- zamedzí sa krádežiam týchto vozidiel, pretože budú povinne podliehať prihláseniu do evidencie vozidiel a bude medzi týmito vozidlami evidencia,

- vozidlá prihlásené do evidencie vozidiel vybavené evidenčným číslom môžu jazdiť do cudziny, tým že majú vydaný harmonizovaný registračný doklad podľa smernice 1999/37/ES (osvedčenie o evidencii), ktoré je v medzinárodnej premávke plne akceptované,

- pracovné stroje samohybné vybavené tabuľkou so zvláštnym evidenčným číslom pre prevádzkovateľov vozidiel prinesie výhodu v tom, že po všetkých cestách II. triedy a po cestách I. triedy (okrem pondelka až piatka od 7.00 do 9.00 hod. a v piatok a v nedeľu od 16.00 do 20.00 hod.) nebudú potrebovať výnimky na prejazd podľa nového zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

- v rámci voľného pohybu tovaru v Európskej únii vozidlá s harmonizovaným registračným dokladom podľa smernice 1999/37/ES môžu byť bez akýchkoľvek problémov preregistrované do ostatných členských štátov.