Pomoc sociálne slabším rodinám

10.07.2013 13:40

V pondelok 8. júla na pôde obecného úradu v Hontianskych Moravciach bolo v doobedňajších hodinách slávnostne podpísané Memorandum o vzájomnej spolupráci na projekte „Predškolská výchova detí“ medzi Obcou Hontianske Moravce, POĽNOHOSPODÁRSKYM DRUŽSTVOM Hontianske Moravce a ZŠ s MŠ Hontianske Moravce. Cieľom projektu je vo vzájomnej súčinnosti  všetkých troch menovaných subjektov umožniť deťom z nízkopríjmových rodín obce Hontianske Moravce, ako  aj deťom zo spádových obcí - zo Súdoviec, Lišova a Sudiniec, patriacich do školského obvodu Základnej školy s materskou školou Hontianske Moravce, aby navštevovali predškolský ročník v miestnej materskej škole bezplatne, alebo len za symbolický poplatok. Vďaka projektu deti získajú hygienické návyky a zručnosti potrebné pre bežný život v škole, motiváciu k vzdelaniu. Naučia sa pracovať s ceruzkou, školskými pomôckami, rozšíria si slovnú zásobu.  Proces predškolskej výchovy detí z nízkopríjmových rodín prispeje k lepšej adaptabilite na školské prostredie, naučí ich zodpovednosti v dochádzke, pripraví ich na podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu tak, aby boli minimalizované rozdiely v ich príprave na povinnú školskú dochádzku v porovnaní s deťmi, ktoré navštevujú predškolské zariadenia, alebo pochádzajú z rodín s podnetnejším sociálnym zázemím. POĽNOHOSPODÁRSKE DRUŽSTVO Hontianske Moravce zabezpečí finančné prostriedky na pokrytie nákladov spojených s realizáciou projektu vo výške 20 000 EUR. Základná škola s materskou školou Hontianske Moravce zabezpečí priestory, výchovno-vzdelávací proces a materiálno technické vybavenie vyplývajúce z predmetného  projektu. Obec Hontianske Moravce zabezpečí súčinnosť so spádovými obcami Súdovce, Lišov a Sudince patriacimi do školského obvodu pri doprave detí z nízkopríjmových rodín do Hontianskych Moraviec, pokrytie nákladov prevyšujúcich finančný príspevok PD HONTIANSKE MORAVCE. Podpisom Memoranda o spolupráci dala Obec Hontianske Moravce v zastúpení Ing. Rudolfom Gabryšom, PD Hontianske Moravce v zastúpení Ing. Andrejom Jankuliakom a ZŠ s MŠ v zastúpení Mgr. Janou Terenovou najavo, že chcú pomôcť deťom zo sociálne slabších rodín, a to nielen verbálnou deklaráciou, ale praktickou pomocou v každodennom živote.

Miroslava Hanuliaková