Obchodná akadémia v Krupine končí?

03.03.2011 22:38

Podľa našich informácií v apríli bude krajské zastupiteľstvo rozhodovať o budúcnosti stredných škôl v Krupine. Z dielne VÚC s predsedom Ing. Vladimírom Maňkom (SMER-DS) v snahe hľadať racionalizačné úsporné opatrenia vyšli s návrhom na zlučovanie stredných škôl, pričom sa „od stola“ opierali o nasledovné kritériá: vývoj počtu žiakov, stravníkov a študentov za posledné 3 roky, naplnenosť a vyťaženosť škôl, postavenie školy a školského zariadenia v regióne, sústava študijných a učebných odborov každej školy a jej atraktívnosť pre uchádzačov o štúdium, nezamestnanosť absolventov jednotlivých odborov, materiálno-technické podmienky v zmysle normatívneho vybavenia pre každý odbor školy, priestorové podmienky, personálne obsadenie so zameraním na kvalifikovanosť vyučovania a výchovy, finančné zabezpečenie každej organizácie, s aspektom na schopnosť zabezpečiť aj ďalšie zdroje financovania.

Z návrhu VÚC:

V meste Krupina máme 3 stredné školy. Gymnázium A. Sládkoviča a Obchodná akadémia sídlia v jednej budove, Stredná odborná škola sídli cez ulicu v dvoch menších budovách. Pre zjednodušenie riadenia a väčšiu flexibilnosť pri zriaďovaní 1. ročníka navrhuje vytvoriť Spojenú školu:

Optimalizačný návrh VÚC:

  • vyradenie Gymnázia Andreja Sládkoviča Krupina zo siete škôl a ŠZ SR k 31.8. 2011
  • vyradenie Obchodnej akadémie Krupina zo siete škôl a ŠZ SR k 31.8.2011
  • vyradenie Strednej odbornej školy (učilišťa) zo siete škôl a ŠZ SR k 31.8.2011
  • vyradenie školskej jedálne ako súčasti Gymnázia Krupina zo siete škôl a ŠZ SR k 31.8.2011
  • zaradenie Spojenej školy, M.R. Štefánika 8, Krupina do siete škôl a ŠZ SR k 1. 9. 2011. s organizačnými zložkami:

-         Gymnázium A.Sládkoviča, M.R. Štefánika 8, Krupina

-         Stredná odborná škola M.R.Štefánika 8, Krupina

-         Školská jedáleň (ako súčasť) M.R. Štefánika 8, Krupina

  • Zaradenie „študijného odboru“obchodná akadémia do sústavy odborov Strednej odbornej školy M. R. Štefánika Krupina, ako „organizačnej zložky“ Spojenej školy Krupina k 1.9.2011.

 Pozornému čitateľovi neuniklo, že OBCHODNÁ AKADÉMIA bude  „degradovaná“  na úroveň študijného odboru!         

 Protiargumenty spojiť stredné školy v podmienkach krupinského okresu:

 - Gymnázium a Obchodná akadémia v súščasnosti nevytvárajú dlhy a dokážu existovať s prideleným normatívom. V posledných rokoch boli do oboch škôl investované značné kapitálové prostriedky

– Gymnázium cca 45 miliónov Sk, Obchodná akadémia cca 7 miliónov Sk, to znamená, že nebude už potrebné toľko investovať do ich rozvoja.

- Gymnázium a Obchodná akadémia sú školy iného typu ako SOŠ (učilište) a v spoločnom názve by stratili svoju identitu. (poznámka red.: nielen identitu, ale aj kredit vzdelania, alebo chce niekto presviedčať, že úroveň vzdelania na gymnáziu, či OA je rovnaká ako na spojenej škole?)

-Pre verejnosť by sa mohlo Gymnázium a Obchodná akadémia zlúčením s učilišťom pod spoločným názvom Spojená škola stať neznámou a neidentifikovateľnou školou, čo by mohlo viesť k menšiemu záujmu rodičov a detí o štúdium na tejto škole a to by mohlo následne viesť k vyprázdňovaniu budovy a zmenšovaniu počtu tried.

- Gymnázium aj Obchodná akadémia v Krupine sú vlastne už v zmysle racionalizačných opatrení pod jednou strechou. Majú teraz jedného spoločného riaditeľa a zástupkyňu, čo je pre 420 žiakov primerané.

- Gymnázium i OA majú možnosť samostatne pracovať na projektoch, čo je veľkým prínosom a pre potreby oboch škôl výhodné, lebo nielenže môžu viac zlepšovať svoje materiálno-technické podmienky, ale majú aj viac príležitostí zapájať sa do rôznych aktivít.

- Gymnázium i Obchodná akadémia majú vlastnú históriu a svoje úspechy. Tiež SOŠ má svoju históriu a úspechy, ale v úplne inej oblasti.

- Záujem o štúdium na obidvoch školách dáva predpoklady pre otváranie prvých tried aj do budúcnosti.

 Keď bude VÚC rozhodovať o budúcnosti stredného školstva v Krupine, mal by mať na zreteli nasledovné:

Gymnázium a OA A. Sládkoviča v Krupine má svoju „značku“ kvalitného vzdelania a dobrej prípravy na vysokoškolské štúdium študentov z celej spádovej oblasti.. Na svojej značke pracovali celé roky, prečo by to malo byť zničené?

Sú na školách, ktoré chce VÚC zlúčiť: Gymnázium s OA a SOŠ  rovnaké, či podobné odbory? (pokiaľ je nám známe študenti SOŠ dosahovali úspech v úplne iných odboroch ako študenti Gymnázia a Obchodnej akadémie)

Pre racionalizáciu nemôže byť predsa hlavným cieľom len „ papierové“ zníženie čísla počtu škôl v našom kraji, nemožno miešať hrušky s jablkami a spôsobiť tak chaos v školstve s následnými škodami pre dobro veci – budúcnosť našich mladých ľudí.

Ak napriek všetkým argumentom ľudí, ktorí v strednom školstve v Krupine pracujú, ktorí poznajú nie od stola, ale z dlhoročnej praxe podmienky a potreby nášho okresu  rozhodnutieVÚC bude, že naše školy sa spoja do Spojenej školy Krupina, tak okrem iného logicky z toho vyplýva, že bude vyhlásený konkurz na nového riaditeľa Spojenej školy, len dúfame, že víťaz konkurzu nebude zo Zvolena, prípadne Banskej Bystrice, ktorý problematiku stredného školstva  v Krupine vôbec nepozná.                                                                                                      M. Hanuliaková