Mestská nemocnica v konkurze

24.02.2011 09:32

Okresný súd Banská Bystrica v právnej veci navrhovateľa - dlžníka: Mestská nemocnica s poliklinikou Krupina n.o., so sídlom: 29. Augusta 23, 963 01 Krupina, IČO: 31 908 403, zapísaná v registri neziskových organizácií Obvodného úradu V Banskej Bystrici, o návrhu na vyhlásenie konkurzu na jeho majetok takto

rozhodol

V y h l a s u j e konkurz na majetok dlžníka Mestská nemocnica s poliklinikou Krupina n.o., so sídlom: 29. Augusta 23, 963 01 Krupina, IČO: 31 908 403.

U s t a n o v u j e do funkcie správcu konkurznej podstaty JUDr. Petra Psotku, so sídlom kancelárie: Štefánikova 32, 985 54 Lovinobaňa.

Súd v y z ý v a veriteľov, aby prihlásili svoje pohľadávky v lehote 45 dní od vyhlásenia konkurzu.

Okresný súd Banská Bystrica dňa 3. 2. 2011

JUDr. Eva Mihálechová, samosudca