Koniec lesného závodu v Krupine

18.02.2011 17:28

Štátny podnik Lesy SR zrušil od 1. februára dva zo svojich 26 odštepných závodov, Krupinu a Bardejov. Krupinu pričlenil k závodu v Leviciach. Dôvodom rušenia závodov je podľa vedenia štátnych lesov strata, ktorú produkovali. O prácu príde desať až 15 zamestnancov. Štátny podnik ušetrí ročne menej ako 600 tisíc eur, čo boli režijné náklady ústredí závodov.


História a vznik Lesného závodu (LZ) Krupina bola spätá so zoštátnením Coburgovského veľkostatku so sídlom vo Svätom Antone v roku 1925. V roku 1933 bol zriadený expedicný drevosklad v Hontianskych Nemciach. Prevádzkovala sa lesná železnička z Hontianskych Tesár pod Sitno v celkovej dĺžke 23,3 km a parná píla na Tepličkách.
Od 1. 1. 1956 došlo k zlúčeniu Správy lesného hospodárstva a ťažbových obvodov, čím sa vytvorila Krajská správa lesov v Banskej Bystrici. Zároveň sa v Krupine vytvára LZ Krupina s desiatimi polesiami, manipulačným a dopravným strediskom, strediskom pridruženej drevárskej výroby, služieb, tromi včelárskymi farmami, salašom, štyrmi expedičnými skladmi dreva. Lesný závod obhospodaroval 19,4 tisíc hektárov lesnej pôdy a ťažil 40 tisíc kubíkov dreva ročne. K 1. 4. 1974 došlo k reorganizácii štátnych lesov, zanikli polesia, vytvorili sa lesné správy. Z bývalého LZ Krupina boli vytvorené tri lesné správy (LS), z bývalého LZ Zvolen dve lesné správy a z bývalého LZ Banská Štiavnica jedna lesná správa. Novovytvorený LZ Krupina mal šesť lesných správ (Zvolen, Dobrá Niva, Krupina, Ladzany, Antol, Banská Štiavnica), dopravno-manipulačnú správu, technicko-hospodársku správu a pridruženú drevársku výrobu. Výmera lesného závodu bola 37,3 tisíc hektárov LPF, ročná bilancovaná ťažba 92 tisíc kubíkov dreva. Od roku 1992 začali samostatne hospodáriť a od lesného závodu sa odčlenili Obecné lesy Dobrá Niva, Banská Belá, Lesy mesta Zvolen, Mestské lesy Krupina, Banská Štiavnica, Lesy Františka Dobrovodského, urbár Baďan, Počúvadlo a niekoľko výmerou malých súkromných lesov.
Reorganizáciou k 1. 1. 1995 sa odčlenila od lesného závodu Krupina lesná správa Zvolen a Dobrá Niva (k OLZ Kriváň) a lesná správa Banská Štiavnica (k OLZ Žarnovica). Lesný závod hospodáril na výmere 13 tisíc hektárov lesnej pôdy a ťažil 21 tisíc kubíkov dreva ročne. Na ústredí odštepného lesného závodu (OLZ) pracovalo trinásť pracovníkov. Novým územnosprávnym členením k 1. 7. 1997 pribudla k OLZ Krupina lesná správa Plášťovce. Celá manipulácia dreva bola presunutá na expedičný sklad v Hontianskych Nemciach.