Deň otvorených dverí

10.02.2011 08:05

V odpočte volebného programu 2006 – 2010  v našom meste sme sa dozvedeli, že sa úspešne  Základnej škole E.M.Šoltésovej  podarilo zrealizovať investičnú akciu zameranú na rekonštrukciu strechy, vnútornej kanalizácie, sociálnych zariadení, ako aj osvetlenia telocvične. Snahou vedenia spomenutej školy je neustále  skvalitňovať učebný proces. Hlavným cieľom je  budovať a rozširovať vedmostný potenciál žiakov školy. Darí sa im v tomto záujme aj prehlbovať spoluprácu s rodičmi žiakov. Toto všetko a mnoho iných dôležitých vecí sa dozvedeli na „Dni otvorených dverí“ rodičia budúcich prváčikov. V ZŠ E. M.Šoltésovej sa takýto deň uskutočnil v piatok 2l.januára popoludní. Rodičia však na deň otvorených dverí neprišli sami, ale spolu s detičkami – budúcimi prvákmi.Vo vestibule školy, kde sa stretnutie konalo, si návštevníci  pozreli zaujímavú výstavu fotografií a iných informácií.Tvorcovia výstavy chceli poukázať na úspechy, ktoré škola dosiahla. Mnohí z rodičov sa pristavili aj pri zasklených vitrínach, kde je uložených viac ako osemdesiat pohárov, ktoré žiaci získali hlavne za výsledky dosiahnuté v športe. Základnú školu E. M. Šoltésovej  navšetvuje  363 žiakov, ktorí sa učia  v osemnástich triedach. Pedagógovia tejto školy, ale určite aj samotní žiaci, sú hrdí na čestný názov získaný pred  niekoľkými rokmi. Škola sa tak stala nositeľkou čestného názvu „Základná škola E.M.Šoltésovej, významnej slovenskej spisovateľky. Život spisovateľky je úzko  spojený s naši mestom.

Takmer tridsať rodičov s detičkami usadili usporiadatelia – žiaci školy obleční v zelených tričkách. Krátko po polštvrtej  popoludní sa k rodičom a deťom prihovorila riaditeľka školy Mgr.Oľga Láslová. Oboznámila ich so systémom realizácie dňa otvorených dverí. Prítomní sa potom rozdelili do troch skupín. Každá skupina si pozrela  dve učebne na prízemí a jednu na prvom poschodí. Snahou pedagógov bolo upútať pozornosť nielen rodičov, ale zaujať a získať si aj detičky.Zaujímavou formou  priblížiť rodičom realizáciu učebného procesu, to bol cieľ tohto dňa. Deťom sa snažili ukázať, že nie je potrebné mať strach zo školy. Hravou formou im približovali ich budúci život v školských laviciach. Najviac pozornosti si získalo jazykové laboratórium na vyučovanie cudzích jazykov.

Keď skončila prehliadka učební, detičky  si odviedli  pedagogickí pracovníci.

Pekne v jednom rade kráčali, držiac sa za ruky do telocvične školy. Na ich tvárach nebolo badať žiaden strach a úsmev na tvári prezrádzal, že aj keď sú tu prvýkrát, ničoho sa neboja. No jedno dieťatko neodcupkalo do telocvične, cítilo sa asi v náručí svojho otecka bezpečnejšie. Do začiatku školského roka sa to dozaista zmení. V telocvični pre nich pripravili veľkú paletu hier.           

K rodičom sa opäť prihovorila riaditeľka školy, Mgr.Oľga Láslová. Konkrétnejšie oboznámila rodičov s výchovným procesom. Okrem výuky jazykov nezabudla pripomenúť, že na škole už viac rokov pracujú športové triedy zamerané na futbal – pre chlapcov a volejbal pre dievčatá. Aj v týchto oblastiach dosiahli nemalé úspechy. Účasť rodičov na dni otvorených dverí v ZŠ E. M. Šoltésovej ich ešte k ničomu nezaväzuje. No myslíme si, že obsahom ich zaujal a donúti každého k zamysleniu a konečnému rozhodnutiu, či jeho dieťa bude navštevovať túto školu. 

Celkový priebeh dňa otvorených dverí s láskou pripravil mnohopočetný  tím pedagógov  a vychovávateľov tejto školy v zložení: Lucia Ančinová, Anna Murínová, Ivana Dobrotková, Dana Sotáková, Renáta Sviteková, Ľubomír Herko, Martin Selecký, Viktória Hollá, Jana Vankovicová, Tatiana Mokošová, Andrea Chrienová, Jana Dendišová a Jana Nemšáková. Všetko prebiehalo pod taktoukou riaditeľky školy, Mgr.Oľgy Láslovej. Spoločne urobili maximum k tomuto vydarenému podujatiu.                                     Jožo Golian