Čekovce

28.02.2011 09:16

 

Novým starostom Čekoviec je Milan Gregáň. Svojej funkcie sa ujal veľmi pružne a zručne, ako schopný manažér. Je držiteľom niekoľkých osvedčení z oblasti manažmentu. Okrem efektívnej manažérskej komunikácie pozná aj požiadavky normy ISO 14001 a ovláda legislatívu z oblasti životného prostredia. Jeho bohaté pracovné skúsenosti z predchádzajúcich zamestnaní budú prínosom pre výkon funkcie starostu a  všetkých občanov obce.

Čo je potrebné urobiť pre zlepšenie života v obci?

Mojim úmyslom je začať cestu obnovy a budovania obce. Pilierom rozvoja obce je ekonomika, preto treba viac využívať možnosti na získanie prostriedkov z eurofondov, hospodárne nakladať s obecným majetkom a vytvoriť podmienky pre rozvoj cestovného ruchu ako jedného z možných zdrojov príjmu v budúcnosti pre našich obyvateľov. Ak chceme ísť dopredu, musíme spracovať program sociálneho a hospodárskeho rozvoja obce za pomoci aktívneho prístupu všetkých občanov, podnikateľov a organizácií pôsobiacich na území obce. Mojim úprimným snažením bude posilnenie a zlepšenie kultúrno – spoločenského života v obci ako aj podpora činnosti dôchodcov a mládeže. K zlepšeniu života v našej obci je okrem financií dôležité si uvedomiť, že každý človek utvára obec a len spoločnou vôľou sa posunieme k niečomu lepšiemu.