Poľovnícke združenie Hubert 50 rokov významne prispieva k zachovaniu ľudového poľovníctva v Krupine

K 50 výročiu poľovníckeho združenia Hubert

Krupinčania  poznajú Dpt. Petra Neuratha ako dlhoročného poslanca MsZ a viceprimátora Krupiny, zároveň sa dlhoročne angažoval v známom krupinskom poľovníckom združení Hubert, ktoré významne prispelo k zachovaniu ľudového poľovníctva v regióne, konkrétne v tomto prípade poľovníctva v Krupine. Opýtali sme sa ho kedy Hubert vznikol a  kto stál pri jeho zrode:

V roku 1962 bol Národným zhromaždením prijatý Zákon o poľovníctve 23/1962 Z.z.  a v tomto roku vzniklo aj poľovnícke združenie Hubert.  Teda v tomto roku  oslavuje aj s ďalšími poľovníckymi združeniami v našom okrese 50. výročie svojho pôsobenia. Zo začiatku o tento revír označený pod  č. 27 nebol veľký záujem, nakoľko sa v revíri nachádzalo 150 obývaných lazníckych  usadlostí.  Aj keď podmienky neboli jednoduché, poľovnícke združenie Hubert vzniklo vďaka siedmim zakladajúcim členom: Gustav  Brodniansky,  Anton Neurath, František Tanečka, František Doležal, Pavel Sviatko, Ján Chrončok, Ján Mišurovic. Úživnosť revíru stúpla  so zintenzívnením poľnohospodárskej činnosti, pri ktorej boli osiate veľké plochy kukuricou i obilím, zver mala dostatok potravy a zároveň poľovnícke združenie zabezpečovalo intenzívnu ochranu a starostlivosť aj v zimných mesiacoch prikrmovaním.  Poľovný revír sa  úsilím združenia zveľadil.  Prispel k tomu i náhodný faktor, respektíve vývoj a zmeny v spoločnosti, vplyvom ktorých sa laznícke usadlosti začali postupne vyprázdňovať, ľudia sa sťahovali do mesta, buď za prácou alebo z iných príčin. Revír sa stal menej obývaný, zver bola menej vyrušovaná, čím sa jej tiež zlepšili životné podmienky.  Všetky tieto faktory sa odrazili aj na dosahovaní  lepších trofejových výsledkov a celkovej vyššej trofejovej kvalite zveri ako aj početnosti. Aj tu platí, že kvantita produkuje kvalitu“. 

Po Jánovi Seleckom, je Dpt. Peter Neurath druhým najstarším členom poľovníckeho združenia Hubert, od roku 1964. To znamená, že už 48 rokov pracuje v prospech zachovania  ľudového poľovníctva v Krupine a okrem členstva 31 rokov vykonáva funkciu poľovného hospodára združenia.  V roku 1996 spoluzakladal  Okresnú organizáciu SPZ v Krupine. Do tejto organizácie patrí 19 poľovníckych združení v okrese Krupina.  Okresná organizácia organizovala všetky aktivity súvisiace s ľudovým poľovníctvom v okrese:  školenia a skúšky uchádzačov o prvý poľovný lístok, skúšky poľovníckych psov, výcvik v streľbe, chovateľské výstavy ulovenej zveri. Ktoré z udalostí počas dlhoročnej pôsobnosti v poľovníckom združení  utkveli v pamäti  Petra Neuratha najviac?

 „  O našej práci svedčia viaceré úspechy, zvlášť si spomínam na návštevu, v roku 2001 jedného z najvyšších predstaviteľov svetového poľovníctva, pána Michaela Nolensa z Belgicka, vtedajšieho prezidenta Komisie pre výstavníctvo a hospodárenie trofejí Svetovej poľovníckej organizácie (C.I.C.). Veľmi  ho zaujala organizácia a systém práce našich poľovníckych združení a obdivoval vystavené trofeje na okresnej chovateľskej prehliadke. Tie sú vlastne dôkazom odbornej a systematickej starostlivosti našich poľovníkov o poľovnú zver a prírodu. Výstavy tiež plnia výchovnú a osvetovú funkciu, navštevujú ich aj deti rôznych vekových kategórií,  od detí predškolského veku až po deti vyšších ročníkov ZŠ.  Vďaka publikácii v našich regionálnych novinách Hontiansky aperitív, ktoré v tej dobe uverejnili o tejto udalosti článok sa o kvalite práce našich poľovníkov v Krupinskom okrese dozvedel celý svet, pretože článok bol zaradený do medzinárodného katalógu vydaného pri príležitosti konferencie svetového poľovníctva konanej v Istambule. Prezident Komisie pre výstavníctvo a hodnotenie trofejí Svetovej poľovníckej organizácie ( C.I.C.), Michael Nolens sa o činnosti našich poľovníkov a k výstave vyjadril nasledovne: Hodnotím to ako veľmi zaujímavé a priznám sa, že som prvýkrát na takejto regionálnej prehliadke, kde vidím, že hodnotíte naozaj všetky trofeje, nielen tie najlepšie. Čiže neukazujete len nejakú pozlátku, ale ukazujete, aký je stav v prírode. Je to absolútne dobrá cesta. Aby sme mali správny obraz o riadení poľovníctva, tak je potrebné ukázať naozaj všetko, a to sa mi veľmi páči“. Naozaj, robili sme všetko preto, aby bolo poľovníctvo na úrovni a pokiaľ ide o naše poľovnícke združenie Hubert bolo potrebné vynaložiť veľa úsilia, aby sa dostalo na úroveň spred roku 1960, kedy vznikli nové okresy. Všetko sa „presunulo“ do Zvolena a bolo potrebné znovu postaviť všetky zložky ľudového poľovníctva, všetko sa muselo nanovo vybudovať. Aj z pohľadu historických súvislostí, Mesto Krupina malo jedno z najstarších a prvých poľovníckych organizácií v rámci Slovenska – Slovenský poľovný a ochranný spolok založený už v roku 1881. Založením poľovníckeho združenia Hubert sme nadviazali na túto tradíciu a svojou činnosťou sme sa vždy snažili o dobrú reprezentáciu Mesta Krupina.“

Je nesporné, že počas dlhoročného 50 ročného pôsobenia má poľovnícke združenie Hubert významný podiel na uchovaní ľudového poľovníctva v Krupine, ktoré mestu robili dobré meno aj na viacerých celoštátnych výstavách trofejí ulovenej zveri , ocenených v medzinárodnom hodnotení zlatými, striebornými i bronzovými medailami, a to vo všetkých druhoch zveri. V minulosti, počas ČSSR boli tieto výstavy v Brne, v súčasnosti sa organizujú v Nitre. V súčasnosti má poľovnícke združenie až 54 členov, ktorí  sa systematicky a zodpovedne starajú o zverený revír. Krupinskému poľovníckemu združeniu Hubert však v októbri 2013 končí nájomná zmluva. Aká bude budúcnosť tohto združenia vzhľadom na predchádzajúce 50 ročné zásluhy a výrazný podiel na uchovaní ľudového poľovníctva v Krupine?

M. Hanuliaková